Naše služby

REALIZÁCIA ZÁHRAD

Po schválení projektu nasleduje vlastná realizácia. Vedúci realizačného tímu Vám môže (podľa dohody) na konci každého pracovného dňa alebo pracovného úseku predložiť k podpisu dodací list, kde budú uvedené práce, ktoré sa za tento deň, alebo úsek urobili.

Ak budete požadovať nejaké dodatočné práce nad rámec schváleného rozpočtu, budú pripísané do objednávky a prejednájú sa detaily s investorom. Po ich odsúhlasení sa uskutoční ich realizácia.

Ďalšie údržbové práce potom realizujeme po vzájomnej dohode. Môžete si vybrať ich rozsah V prípade záujmu o novú záhradu, ale s nedostatkom finančných prostriedkov, nemusíte zúfať.

Záhradu nie je nutné vytvárať celú naraz, je možné ju realizovať po častiach (na etapy). Napríklad prvý rok vymodelujeme terén a uskutočníme jeho zatrávnenie a až nasledujúci rok zapracujeme do záhrady plochy výsadieb či drevené stavby. Technologický postup pre založenie záhrady.

Orientačné ceny sadových úprav záhrady

Cena samotnej záhrady závisí na mnohých rozdielnych faktoroch a vytvára sa prakticky už od samotnej projekcie. Záleží na investorovi, čo všetko bude chcieť na svojej záhrade vytvoriť.

Dôležité je tiež, či investor svoju záhradu chce vysadiť naraz, alebo si chce realizáciu rozložiť do jednotlivých etáp, – do jednotlivých, po sebe nasledujúcich rokov (toto je treba riešiť (zadať už na úrovni tvorby projektovej dokumentácie).

Okrem prvkov ako je napr. skalka, jazierko či závlaha sa na výslednej cene významnou mierou podieľa kvalita rastlinného materiálu (vek a veľkosť vysadzovaných rastlín určuje výslednú cenu).

  • Súčasťou zmluvy je rozpočet s pevne danou čiastkou.

  • Konečná čiastka vychádza zo skutočnosti (skutočná výsadbová veľkosť rastlín, množstvo použitého pomocného materiálu…)

  • Ponúkame iba kvalitné rastliny od preverených dodávateľov.

  • Poskytujeme záruku 12 mesiacov na vysadené rastliny.

  • Zabezpečíme Vám pravidelnú údržbu Vašej záhrady.

Postup práce a platieb

Platba prvej zálohy pri podpísaní zmluvy
Vyčistenie pozemku od burín a odpadu
Obrobenie pôdy a jemné terénne úpravy
Prípadné doplnenie kompostových substrátov a úprava pôdnych vlastností
Vymeranie záhonov a pevných plôch
Hnojenie substráty, výmena pôdy napr.. v miestach výsadby vresovištných alebo kyslomilných rastlín
Úprava povrchu záhonov
Platba druhej zálohy na nákup rastlinného materiálu
Rozmiestnenie rastlín na miesta výsadby. Výsadba rastlín
Odsúhlasenie rozmiestnenia rastlín zákazníkom, prípadné drobné korekcie
Osadenie oporných drevených kolov
Mulčovanie kôrou, alebo štrkom alebo iným ozdobným kameňom
Ošetrenie vysadených rastlín a úprava povrchu záhonu
Odovzdanie záhradného diela a zaplatenie doplatku
Záruka 12 mesiacov štandardne.
Záruka 24 mesiacov (iba v prípade celoročnej údržby vykonávanej našou firmou)

Vytvorilo Monetico.sk - Best marketing strategy